Vandaag besteld, morgen in huis
Gratis thuisbezorgd vanaf €50 Gratis thuisbezorgd vanaf €50
Gratis thuisbezorgd vanaf €50
Achteraf betalen Achteraf betalen
Achteraf betalen
Avondlevering mogelijk Avondlevering mogelijk
Avondlevering mogelijk

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Anna van Toor B.V.;
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Anna van Toor B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
  zonder dat consument en Anna van Toor B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Dag: kalenderdag.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Anna van Toor B.V. in haar webwinkel en op alle tussen de consument en Anna van Toor B.V. aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Anna van Toor B.V. langs elektronische weg heeft aanvaard.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Anna van Toor B.V.
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Anna van Toor B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Anna van Toor B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Anna van Toor B.V kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Anna van Toor B.V op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 5. Het staat Anna van Toor B.V. vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Anna van Toor B.V. en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien Anna van Toor B.V. een bestelling of aanvraag weigert, deelt Anna van Toor B.V. dit onmiddellijk mee aan de consument.

4 HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Anna van Toor B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Anna van Toor B.V. niet.
 3. De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

5 DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

 1. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
 3. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Bij bestellingen vanaf 50 euro en met een afleveradres binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend. Voor het retourneren van een artikel brengen wij €3,95 in rekening. Bij het retourneren van een artikel in een Anna van Toor winkel worden geen retourkosten in rekening gebracht.

6 BETALING

 1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
  • iDEAL
  • Creditcard (VISA, MasterCard, American Express);
  • Achteraf betaling middels Digitale Accept Giro of Éénmalige machtiging. Dit wordt verzorgd door Riverty.
  Anna van Toor B.V. kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 2. In het geval dat met Anna van Toor B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 3. In het geval dat voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Anna van Toor B.V. is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
 4. Ten laste van de consument komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Anna van Toor B.V. als gevolg van niet nakoming door de consument van diens (betalings)verplichtingen zal maken.
 5. In geval van niet tijdige betaling is Anna van Toor B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.

7 LEVERING

 1. Anna van Toor B.V. verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 hele werkdagen vanaf de besteldatum.
 2. Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
 3. Anna van Toor B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

8 RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

 1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.
 2. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd. De consument kan het artikel via de bijgeleverde retourbon retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
 3. Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Anna van Toor B.V. zorg voor een snelle terugbetaling maar in ieder geval binnen 10 werkdagen.
 4. Retourneren en ruilen in de fysieke winkels van Anna van Toor is mogelijk. Er zal geen geld worden terugbetaald. De terugbetaling zal worden teruggestort met dezelfde betaalwijze als waarmee de bestelling betaald is.
 5. Voor het retourneren van een artikel brengen wij €3,95 in rekening met uitzondering van bestellingen die via een Anna van Toor winkel retour komen.

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De artikelen blijven eigendom van Anna van Toor B.V. tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
 2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Anna van Toor B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Anna van Toor B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Anna van Toor B.V.
 3. Indien Anna van Toor B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Ondanks de constante zorg en aandacht die Anna van Toor B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Anna van Toor B.V. behoudt zich het
  recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 6. De consument is gehouden Anna van Toor B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Anna van Toor B.V. mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
 7. Het is mogelijk dat Anna van Toor B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Anna van Toor B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Anna van Toor B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

12 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Anna van Toor B.V., aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 2. Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

13 PRIVACY

 1. Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Anna van Toor B.V. zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Anna van Toor B.V. gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
 2. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voorzover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Anna van Toor B.V. worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
 3. Anna van Toor B.V. zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

14 PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

 1. Anna van Toor B.V. accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

15 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Anna van Toor B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16 GESCHILLEN

 1. De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar Anna van Toor B.V. klantenservice op het
  e-mailadres . Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

17 BEDRIJFSINFORMATIE

Anna van Toor B.V. is gevestigd te (hoofdvestiging) Energieweg 35, 4231 DJ Meerkerk en geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 23014828

 

U kunt onze Algemene Voorwaarden ook downloaden als PDF.

Als je cookies accepteert kunt je Anna.nl makkelijker gebruiken, vind je sneller wat je zoekt en zie je meer relevante informatie. Wilt u cookies accepteren? OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy » Privacy Verklaring